۹:۱۱:۱۴ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
اختراع «سیستم تنظیم دمای سرم» توسط هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اختراع «سیستم تنظیم دمای سرم» توسط هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه، موفق به کسب گواهینامه ثبت اختراع با عنوان «سیستم تنظیم دمای سرم با استفاده از المان ترموالکتریک» شد.


عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه، موفق به کسب گواهینامه ثبت اختراع با عنوان «سیستم تنظیم دمای سرم با استفاده از المان ترموالکتریک» شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه