۸:۲۷:۴۲ - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
اصلی ترین هدف آمریکا از خروج برجام ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان است
اصلی ترین هدف آمریکا از خروج برجام ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان است
بزرگترین تهدید برای مردم ایران خروج آمریکا از برجام نیست، بلکه بزرگترین تهدید برای ملت ایران دوقطبی شدن و موافق و مخالف شدن است.


بزرگترین تهدید برای مردم ایران خروج آمریکا از برجام نیست، بلکه بزرگترین تهدید برای ملت ایران دوقطبی شدن و موافق و مخالف شدن است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه