11:13:17 - چهارشنبه 11 دسامبر 2019
ایجاد مجمع خیران اشتغال در استانها
ایجاد مجمع خیران اشتغال در استانها
مشاور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به ایجاد مجمع خیران اشتغال در استانها، گفت : در این مجمع خیران اشتغال، زکات دانش و تجربه خود را در اختیار محرومان قرار می‌دهند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه