۸:۱۵:۱۷ - پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷
برقراری مستمری بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ خانوار مددجوی بهزیستی
برقراری مستمری بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ خانوار مددجوی بهزیستی
مستمری بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ خانوار پشت نوبتی در استان کرمانشاه برقرار شده و ۸ هزار خانوار دیگر نیز تا پایان سال مشمول دریافت مستمری خواهند شد.


مستمری بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ خانوار پشت نوبتی در استان کرمانشاه برقرار شده و ۸ هزار خانوار دیگر نیز تا پایان سال مشمول دریافت مستمری خواهند شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه