۹:۲۲:۲۲ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
دستگاه دیپلماسی کشور تضمینهای لازم برای تداوم برجام رااز اروپا اخذ کنند
دستگاه دیپلماسی کشور تضمینهای لازم برای تداوم برجام رااز اروپا اخذ کنند
امام جمعه سرپلذهاب گفت: دستگاه دیپلماسی کشور ومذاکره کنندگان هسته ای برای تداوم برجام بایستی تضمینهای لازم ومحکمی را از طرفهای اروپایی اخذ کنند.


امام جمعه سرپلذهاب گفت: دستگاه دیپلماسی کشور ومذاکره کنندگان هسته ای برای تداوم برجام بایستی تضمینهای لازم ومحکمی را از طرفهای اروپایی اخذ کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه