8:48:58 - چهارشنبه 16 مه 2018
رد فرجام خواهی پرونده “گلیم و گبه”
رد فرجام خواهی پرونده “گلیم و گبه”
پرونده “گلیم و گبه” با رد فرجام خواهی متهم وتایید رای بدوی از سوی شعبه دیوانعالی کشور برای اجراء به شعبه اجرای احکام کیفری ارجاع شد. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  لزوم برگزاری مناسب مراسم بازی‌ دراز
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه