۸:۴۸:۵۸ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
رد فرجام خواهی پرونده “گلیم و گبه”
رد فرجام خواهی پرونده “گلیم و گبه”
پرونده “گلیم و گبه” با رد فرجام خواهی متهم وتایید رای بدوی از سوی شعبه دیوانعالی کشور برای اجراء به شعبه اجرای احکام کیفری ارجاع شد.


پرونده “گلیم و گبه” با رد فرجام خواهی متهم وتایید رای بدوی از سوی شعبه دیوانعالی کشور برای اجراء به شعبه اجرای احکام کیفری ارجاع شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه