۷:۱۴:۵۶ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
رمضان ماه تقویت ایمان و تقواست
رمضان ماه تقویت ایمان و تقواست
امام جمعه سرپل ذهاب گفت: برجام هسته ای هزینه ای بسیار گزاف برای ملت ایران داشت اما درمقابل درسهای بزرگی برای آمریکا دوستان داخلی دارد که بایدموردتوجه آنهاقرارگیرد


امام جمعه سرپل ذهاب گفت: برجام هسته ای هزینه ای بسیار گزاف برای ملت ایران داشت اما درمقابل درسهای بزرگی برای آمریکا دوستان داخلی دارد که بایدموردتوجه آنهاقرارگیرد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه