۸:۰۴:۲۳ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
سونامی زیست محیطی در راه است
سونامی زیست محیطی در راه است
پروژه بازیافت زباله؛ یک پروژه ملی است که در صورت عدم حمایت نهادهای دولتی و نادیده گرفتن آن نابودی آب و خاک را به دنبال دارد.

پروژه بازیافت زباله؛ یک پروژه ملی است که در صورت عدم حمایت نهادهای دولتی و نادیده گرفتن آن نابودی آب و خاک را به دنبال دارد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه