۱۶:۴۱:۵۰ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
فرصت طلایی رونق اقتصادی با حمایت از طلای سرخ بوجود می آید
فرصت طلایی رونق اقتصادی با حمایت از طلای سرخ بوجود می آید
کشت زعفران از ۲۵۰۰ سال پیش در ایران و در اکثر مناطق کشور رایج بوده و نخستین مزارع زعفران در اطراف همدان و کرمانشاه شکل گرفت وسپس به خراسان رسیده است.

کشت زعفران از ۲۵۰۰ سال پیش در ایران و در اکثر مناطق کشور رایج بوده و نخستین مزارع زعفران در اطراف همدان و کرمانشاه شکل گرفت وسپس به خراسان رسیده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه