۹:۲۷:۳۸ - چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
فرهنگ جوامع حکایت از اندیشه و تفکرات مردم آن جامعه دارد
فرهنگ جوامع حکایت از اندیشه و تفکرات مردم آن جامعه دارد
گروه اجتماعی- استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فرهنگ تراوش آشکار دانستنی‌ها و نیروهای نهفته و استعدادهای درونی از ژرفای وجودی یک جامعه است، گفت: فرهنگ جوامع حکایت از اندیشه و تفکرات مردم آن جامعه دارد.


گروه اجتماعی- استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فرهنگ تراوش آشکار دانستنی‌ها و نیروهای نهفته و استعدادهای درونی از ژرفای وجودی یک جامعه است، گفت: فرهنگ جوامع حکایت از اندیشه و تفکرات مردم آن جامعه دارد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه