12:20:01 - شنبه 22 دسامبر 2018
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه: ارتقای کیفی مدارس غیر دولتی با تعامل همه‌جانبه میسر می‌شود
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه: ارتقای کیفی مدارس غیر دولتی با تعامل همه‌جانبه میسر می‌شود
کرمانشاه (پانا) – مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، در گردهمایی ﻣﺆسسان و مدیران مدارس غیر دولتی، فراهم کردن زمینه‌های فعالیت اینگونه مدارس را ضروری دانست و افزود: ارتقای کیفی مدارس غیر دولتی، با تعامل همه‌جانبه میسر می‌شود. مجید یزدانپناه، مدیر کل آموزش و پرورش استان، در گردهمایی ﻣﺆسسان و مدیران مدارس غیر دولتی

کرمانشاه (پانا) – مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، در گردهمایی ﻣﺆسسان و مدیران مدارس غیر دولتی، فراهم کردن زمینه‌های فعالیت اینگونه مدارس را ضروری دانست و افزود: ارتقای کیفی مدارس غیر دولتی، با تعامل همه‌جانبه میسر می‌شود. مجید یزدانپناه، مدیر کل آموزش و پرورش استان، در گردهمایی ﻣﺆسسان و مدیران مدارس غیر دولتی که در مرکز خانه معلم شماره یک کرمانشاه برگزار شد، گفت: با همکاری و تعاون میتوانیم کارهای بزرگی در نظام تعلیم و تربیت انجام دهیم که بیشک یکی از این امور ماندگار، ارتقای کیفی مدارس غیر دولتی است که در سایهی تعامل همهجانبه امکانپذیر خواهد بود.
وی حمایت از مدارس غیر دولتی را امری ضروری دانست و افزود: اگر بتوانیم با تعامل سازنده امور را پیش ببریم، قطعا اتفاقات خوبی در آموزش و پرورش رقم میخورد که بخشی از ثمرهی آن به خانوادههای خودمان برمیگردد. مجید یزدانپناه موفقیت مدارس غیر دولتی را موفقیت آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم در مدارس، دانشآموزان را با روشهای نوین آموزش بدهیم، بیشک آینده و چشمانداز روشنی پیش روی نظام تعلیم و تربیت خواهد بود
این مقام ﻣﺴﺆول آموزش و پرورش، تحول و دگرگونی را لازمهی حیات پویای هر مجموعهای عنوان کرد و گفت: بسیار خرسندیم که این تحول و حرکت به سوی تعالی در خصوص مدارس غیر دولتی در آموزش و پرورش آغاز شده و تمام تلاشمان این است که روند تحولات را سرعت بیشتری ببخشیم تا شاهد شکوفایی علمی فرزندان دیار تاریخی کرمانشاه باشیم.
مجید یزدانپناه موفقیت مدارس غیر دولتی را موفقیت آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم در مدارس، دانشآموزان را با روشهای نوین آموزش بدهیم، بیشک آینده و چشمانداز روشنی پیش روی نظام تعلیم و تربیت خواهد بود که دستیابی به این مهم، مستلزم بهرهگیری از معلمان با دانش و فرهیختهای است که با علم روز و تجهیزات نوین تدریس آشنایی داشته باشند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به این که همراهی و همکاری در اجرای امور، لازمهی رسیدن به موفقیت است، افزود: ما در مجموعهی آموزش و پرورش همیشه از کارهای خوب و درست، پشتیبانی کردهایم و اعتقادمان این است که خرد جمعی در اکثر اوقات بهترین تصمیمات را میگیرد و هر جا کاری شایسته صورت پذیرد، همگی طرفدار و حامی آن هستیم.
سپس روحالله اعظمی، رییس ادارهی مشارکتهای مردمی ادارهی کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، ضمن گرامیداشت هفتهی مراکز و مدارس غیر دولتی، بر اهمیت مدارس غیر دولتی ﺗﺄکید کرد و گفت: این مدارس، در پیشبرد اهداف والای نظام تعلیم و تربیت و دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین، نقشی اساسی و غیر قابل انکار دارند.
وی در ادامه، توسعهی مدارس غیر دولتی را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به شرایط موجود و چالشهای پیش رو، ایجاد مدارس غیر دولتی، کمکی بزرگ برای نظام تعلیم و تربیت است؛ زیرا این مراکز میتوانند همچون بازوهای توانای آموزش و پرورش عمل نمایند و اعتلای سیستم آموزشی کشور را محقق کنند.روحالله اعظمی، توجه ویژهی مدیران را به قوانین و مقررات مدارس غیر دولتی خواستار شد و آگاهی کامل از چارچوب قوانین را تسهیلکنندهی امور محوله دانست و تشکیل گروههای هماندیشی را یکی از مفیدترین برنامههای حوزهی مدارس غیر دولتی خواند و از مدیران خواست تا با هماهنگی بیشتر و یکپارچگی فعالیتها، روند خدمت به تعلیم و تربیت کشور را سامان بدهند.در بخش دیگری از این گردهمایی، جعفر حسنی، رییس شورای هماهنگی مدارس غیر دولتی، بر نقش مدیریت مدارس ﺗﺄکید ویژه کرد و افزود: باید ظرفیت پذیرش دانشآموزان را مدیریت کنیم و به دیگر مدارس هم اجازهی فعالیت بدهیم؛ زیرا همگی اعتقاد و نیت اولمان خدمت به ملت و نظام جمهوری اسلامی است.
وی تعامل با مدارس دولتی را شرط موفقیت مدارس غیر دولتی دانست و گفت: باید همکاری با دیگر مدارس را در اولویت کارهای خود قرار دهیم تا بتوانیم در صورت نیاز، از فضای خالی مدارس به نحو احسن استفاده کنیم.
دیگر سخنران این نشست صمیمی، احمدی، رییس مراکز سما و نمایندهی ﻣﺆسسان سما بود که به پارهای از مشکلات مدارس غیر دولتی اشاره کرد و کمبود فضای آموزشی مناسب را یکی از معضلات حوزهی کاری خود دانست و نقش کادر مجرب و آموزشدیده را که از روشهای نوین تدریس بهره میگیرند، بسیار پراهمیت خواند.
وی بهرهمندی از تجهیزات و امکانات بهروز را مقولهی مهمی در امر تعلیم و تربیت عنوان کرد و عدم توجه به ابعاد مختلف شخصیتی دانشآموزان را آسیب جدی در سالهای اخیر دانست که باید برای آن چارهای اندیشید.
گفتنی است؛ در پایان این گردهمایی، مجید یزدانپناه، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با مدیران مدارس غیر دولتی گفتگوهای صمیمی و دوستانهای داشت و دغدغهها و درخواستهای آنان را شنید و ﺗﺄکید کرد برای رفع موانع حوزهی کاریشان، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

خبر جدید  استاندار کرمانشاه: اتصال راه آهن کرمانشاه تا مرز خسروی گام بسیار بزرگی برای توسعه اقتصادی دو کشور ایران و عراق است

مدارس غیر دولتی مجید یردان پناه مدیرکل آموزش و پرورش
منبع :: http://www.pana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه