۱۱:۵۴:۲۳ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
نام یک کرمانشاهی در ترکیب اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
نام یک کرمانشاهی در ترکیب اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
۲۵ فرنگی‌کار به اردوی تیم کشتی جوانان دعوت شدند و در میان اسامی تیم ملی ها نام یک کشتی گیر کرمانشاهی نیز می درخشد.


۲۵ فرنگی‌کار به اردوی تیم کشتی جوانان دعوت شدند و در میان اسامی تیم ملی ها نام یک کشتی گیر کرمانشاهی نیز می درخشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه