11:44:22 - جمعه 11 ژانویه 2019
نیمه‌ی پُر لیوان را هم ببینیم!
نیمه‌ی پُر لیوان را هم ببینیم!
هفته نامه صدای آزادی چاپ کرمانشاه در شماره ۵۴۲ هفته جاری مصاحبه اشکان میری خبرنگار این نشریه را با عنوان «نیمه‌ی پُر لیوان را هم ببینیم!» با مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه منتشر کرده است.

متن کامل این مصاحبه بدین شرح است: شاید واقعی‌ترین بخش داستان زلزله، تلاش بسیاری از مردم و بعضی از مسؤولان تا پای «جان» باشد. تلاش هایی که برخی را مثل مهندس «مرزبان نظری» به بیمارستان و عمل استندگذاری عروق قلب کشانید.
اداره کل نوسازی مدارس استان کرماشان یکی از فعال‌ترین و دقیق‌ترین ارگان‌های دولتی استان کرمانشاه است کە در روزهای سخت پس از زلزلەی سال گذشتە در سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی بە بازسازی و نوسازی مدارس آسیب دیدەی آن مناطق کرد.
این روند بازسازی و نوسازی همچنان ادامه دارد و بە گواە بسیاری از ناظران منصف، فعالیت این مجموعه، نقش بسزایی در مدیریت فضاهای آموزشی در زلزلە زدەی استان داشت.
بە منظور آشنایی بیشتر با فعالیت ها و عملکرد ادارە کل نوسازی مدارس استان کرماشان در چند سال اخیر بە ویژە پس از زلزله، با مهندس مرزبان نظری بە گفتگو نشستیم و شما را بە مطالعەی این گفتگو دعوت می‌کنیم:
با همان سوال شنیدنی شروع می کنم! جناب مهندس از خودتان بگویید
اهل اسلام آباد غرب و زادەی ایل کلهر هستم کە در خانوادەای کشاورز پرورش یافتەام و دارای مدرک کارشناس ارشد عمران در گرایش ژئوتکنیک هستم. در سال ۱۳۸۰ در آزمون نوسازی مدارس پذیرفتە و در همان سال مشغول بە کار شدم. از همان ابتدا در تمامی بخش های ادارەی نوسازی اشتغال داشتەام و در پنج سال اخیر در سمت مدیرکل نوسازی مدارس مشغول بە خدمت هستم.
اداره نوسازی یک اداره‌ی متفاوت است. از یک سو با مجموعه عظیم خیرین سر و کار دارد و از دیگر سو باید الزاماً پاسخگوی کمبودها در سطح مدارس باشد با این حال از تعلقات خودتان بە ادارەی نوسازی بگویید!
این یک شعار نیست. یک واقعیت ویژه است که فعالیت مدرسە سازی امری پسندیده و نیک به شمار می رود. قبل از اینکە جذب ادارەی نوسازی شوم، در بخش خصوصی و ساخت نیروگاه فعالیت داشتم و زمانی کە بە اداره کل نوسازی وارد شدم میزان حقوق ماهیانەام بە یک پنجم کاهش یافت اما بە دلیل علاقەی ذاتی کە بە امر مدرسە سازی داشتم و همچنین با در نظر گرفتن امر خیر و پسندیده بودن این فعالیت از تصمیم خود در آن زمان پشیمان نیستم و بە خدمت در این ارگان افتخار می کنم. البتە یقین دارم نە تنها من بلکە اکثر همکاران نوسازی مدارس نیز از فعالیت در این بخش خشنود هستند. بندە حتی سلامتی ام نیز در این مدت تحت شعاع قرار گرفت اما بیماریم دلیل بر این نشد کە دست از تلاش بردارم.
مشتاقیم که دریچه ای بر حرکت های مقبول و ستودنی خیّرین مدرسه‌ساز باز کنید
قبل از زلزلەی سرپل ذهاب روند مدرسە سازی بە صورت معمول و در روال عادی اش با کمک دولت و خیرین مدرسه ساز دنبال می‌شد و بیشتر خاطراتم نیز بە خیرین مدرسە ساز بر می‌گردد. بە یاد دارم در اتفاقی کە برای مدرسەی «شین آباد» رخ داد، خانمی بە ادارەی نوسازی مراجعه کرد و گفت با مقدار پولی کە بە ارث به من رسیده، قصد دارم در امر خیر تجهیز مدارس بە وسایل گرمایشی همراە شوم و پولم را در این زمینە هزینە کنم. بە کمک ایشان مدرسەای را در شهرک صادقیه‌ی کرماشان (کە منطقەای محروم است) بە وسایل گرمایشی ایمن تجهیز کردیم و حتی روزی کە کار تجهیز مدرسە بە اتمام رسید، بە ایشان گفتم کە برای افتتاح آن بە مدرسه مراجعه کنند کە با رد این درخواست گفتند: «تنها بە عنوان شهروندی از آنجا بازدید می‌کنم و نباید کسی اطلاع پیدا کند کە مدرسه بە کمک من تجهیز شدە است.» از این نمونە افراد بسیار سراغ دارم که کمک های میلیاردی‌شان در امر مدرسه سازی هزینە می‌شود و حاضر نیستند کە نامی از آنها برده شود.
خیر دیگری بە نام خانم مهدخت نظری کە اهل نفت شهر هستند که تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در راە مدرسه سازی هزینە کردەاند کە با کمک ایشان پنج مدرسه ساختە شدە است. در مصاحبەای ایشان گفتە بودند کە با توجە بە اعتمادی کە بە آموزش و پرورش دارم و اعتقادی کە بە نقش مدرسه در ساختن جامعه می‌کند حاضر شدم پولم را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهم.
از فعالیت ادارە کل نوسازی مدارس پیش از وقوع زلزله برایمان بگویید
از ابتدای دولت تدبیر و امید حدود ۲۳۰ مدرسه در قالب ۱۰۲۱ کلاس درس و زیربنای ۱۳۵ هزار مترمربع، احداث، تکمیل تخریب و بازسازی شدە است. در سال ۹۲ اصلاح سیستم گرمایشی در مدارس را شروع کردیم کە استان کرماشان در جذب اعتبار و اقدام برای این مورد پیشتاز بود و حدود ۲ هزار و ۳۷۷ مدرسه بە همراە ۱۱ هزار و ۲۰۰ کلاس درس و با اعتباری حدود ۳۵ میلیارد تومان سیستم گرمایشی را انجام دادیم. در مدارس شهری شوفاژ و موتورخانە و در نواحی روستایی شوفاژ و پکیج را انجام دادیم. ۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درسی کە در سطح استان باقی ماندە اند با توجە بە برآورد بودجە و اعتبارات کە در حدود ۲۵ میلیارد تومان تخمین زدە شدە است طی ۲ تا سه سال آیندە نیز بە سیستم گرمایشی تکمیل می شوند.
در این راستا هدف ما حذف تمامی بخاری های نفتی استاندارد در کلاس های درس است. البتە شایان ذکر است کە اکنون هیچ بخاری و سیستم گرمایشی غیر استانداردی در سطح استان نداریم اما تلاش ما بر این است کە تمامی سیستم های گرمایشی را تجهیز و بە روز کنیم. در سفر مقام معظم رهبری ما ۴۶ ردیف پروژه با ۷۷۰ میلیارد ریال در سطح استان داشتیم کە کە بە لطف خدا و تلاش همکاران انجام و بە نحو احسن بە پایان رساندیم.
در این پنج سال ما حدود ۲۵۰ میلیارد ریال خرید تجهیزات کلاسی ، اداری و هوشمند سازی مدارس هزینە کردەایم.
جدا از رسانه های معتبر که واقع بینانه به امور زلزله می پرداختند، برخی از رسانەها پس از وقوع زلزله بە ویژە در حیطەی کاری آموزش و پرورش نیمەی خالی لیوان را می‌دیدند و اقدامات انجام شدە را ناچیز جلوە می‌دادند، آیا واقعا آموزش و پرورش پس از زلزلەی سال گذشتە در راە اندازی و تجهیز مدارس منطقە عملکرد ضعیفی داشت؟
می‌توان مبحث زلزله را بە ۲ بخش تقسیم کرد: اول اینکە در هنگام زلزله مدارس در چە وضعیتی بودند. لازم است کە بگویم از ۷۵۷ مدرسه ی موجود در مناطق زلزلە زده، در هنگام وقوع زلزله تنها ۷۸ مدرسه آسیب دیدند اما هیچ کدام از آنها آوار نشدند! و فقط ترک های سازەای داشتند کە نمی شد آنها را تعمیر کرد. من با قاطعیت می گویم اگر زلزله در طول روز و هنگام برگزاری کلاس درس اتفاق می افتاد هیچ دانش آموزی آسیب نمی‌دید. چون هیچگونە آواری نداشتیم. موضوع دیگر این است کە مدارسی کە آسیب دیدند سال ساخت آنان بە قبل از تصویب آئین نامە ی ۲۸۰۰ بر می‌گشت در حالی کە ساختمانهایی بودند کە با یکسال و یا ۲ سال گذشتن از ساختشان دچار آسیب و تخریب شدند.
در روستاهای کوئیک و یا روستای امام عباس تمامی ساختمان های مسکونی تخریب شدند اما تنها مدارس سالم ماندند! که محل امدادرسانی به مردم تبدیل شدند که حتی شیشەای از پنجرەهای مدارس شکستە نشد! ۳۷ مدرسه در سطح استان با اعتبار ستاد اجرایی فرمان امام ساختیم که هفت مدرسە ساختە شدە از آنها در مسیر زلزله قرارداشت و هیچ گونە آسیبی ندیدند. این اتفاق موجب شد کە توسط ستاد اجرایی فرمان امام از نوسازی مدارس استان کرمانشاە تقدیر بە عمل آمد و از طرف حجت السلام محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، بابت دقت در اجرا، طراحی و نظارت مفتخر به دریافت لوح سپاس شد.
در ۲ همایش دادمان جایزەی دادمان که مربوط بە فعالیت های شاخص راە و ساختمان است نیز بە همین دلایلی کە ذکر شد بە اداره ی نوسازی مدارس استان کرماشان اعطا گردید.
در نوسازی مدارس تمامی عملیات طراحی تا اجرای پروژەها توسط خود پرسنل انجام می‌شود هیچ کاربرون سپاری به مشاور جهت طراحی و نظارت نداشته ایم، انتخاب پیمانکاران با فراخوان مناقصە وطبق روال و مقررات انجام می‌شوند و تمامی مراحل کارشان طبق استانداردها و نظارت دقیق کارشناسان نوسازی مدارس صورت می گیرند.انتخاب مصالح با بهترین کیفیت و هر مرحلەی اجرای کار با نظر دستگاه نظارت ابتدا تایید و سپس به مرحلەی بعد می رود. پس از وقوع زلزله، اولین کاری کە انجام شد اسکان موقت دانش آموزان با ۴۸۰ کانکس بود این کانکس ها اکثراً با همت خیّرین تهیه گردید.
از نشانەهای عملکرد مثبت حوزه نوسازی این است کە پس از گذشت ۲ هفتە از زلزله کلاس های درس دایر شدند.. قبل از زلزله ۳۸۰ کلاس کانکسی در سطح استان داشتیم، و بیشتر در مناطقی از این کانکس ها استفادە می شد کە آمار دانش آموز پایین و ساخت مدرسه بە صرفه نبود و در صورت عدم وجود دانش آموز می‌شد این کانکس ها را جابجا کرد و آنها را در جای دیگر دایر کرد. مهرماە دانش آموزان در مدارسی کە بازسازی شدە بودند و در شیفت مخالف مدارس آسیب ندیده ، ساماندهی شدند و کلاس های درس بدون هیچ گونە مشکلی دایر شدند. تا بە امروز هم کە اینجا هستم سازمان نوسازی ۷۱ مدرسه را بازسازی و تحویل داده است. باید بە این نکتە توجە کرد کە یک سوم مدارس استان نیازمند تخریب و بازسازی و یا مقاوم سازی هستند.
در مناطق زلزلە زده مدارسی بودند کە ایمن نبودند اما آسیبی هم ندیدند، اما پس از معرفی کردن آنها بە خیرین ساخت و ساز آنها را هم با دیگر مدارس آسیب دیده شروع کردیم. بە گونەای کە الان ۱۶۰ مدرسه در حال ساخت داریم کە از این تعداد همانطور کە گفتم ۷۱ مدرسه تحویل داده شدە است، ۲۰ مدرسەی دیگر هم تا دهەی فجر تحویل داده می‌شوند و بیست و هشت مدرسە ی دیگر هم تا پایان سال آماده‌ی تحویل و مابقی هم در نیمه اول سال ۹۸ تحویل خواهد شد.
میزان کمک خیرین حقیقی و حقوقی و بنیادها، حدود ۹۵ میلیارد تومان است کە رقمی کلان است. در کل ۴۱۵ کلاس آسیب دیده داشتیم اما اکنون در حال بازسازی ۷۲۰ کلاس هستیم. در نتیجە میزان سرانەی فضای آموزشی برای هر دانش آموز کە حالت استاندارد آن حدود هفت متر است، را بە بیشتر از هفت متر افزایش می دهم. در سرپل ذهاب سرانەی فضای آموزشی برای هر دانش آموز کمتر از چهار متر بود کە اکنون با بازسازی مدارس، کلاسها را افزایش دادەایم و سرانەی فضای آموزشی در سرپل ذهاب بە یکی از ایدەآل ترین مناطق در کشور تبدیل می‌شود. این اتفاقات مثبت هم با همدلی و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان بە ویژە آقای دکتر یزدان پناە وهمکاران، مجمع خیرین مدرسه ساز جناب آقای افتخاری و همکاران پرتلاش وساعی خودم در نوسازی مدارس در حال انجام است.
۲۰۳ تفاهم نامە جهت ساخت مدارس توسط خیرین امضا شده در دست داریم کە ۱۶۰ مورد آنها در فاز اجرا قرار دارند کە انشالله تا پایان سال این رقم به ۱۹۰ مورد نیز میرسد. خیرین بە خوبی از بازسازی مناطق زلزله زده استقبال کردند، بە گونەای کە ایرانیان مقیم کانادا، فیلیپین، فارغ التحصیلان دانشگاههای خارج از کشور و همچنین خیرین داخل کشورمان همانند اساتید دانشگاە، پزشکان، بازاریان و سایر اصناف کشور همگی بە ما برای بازسازی مدارس کمک کردند و بە لطف همەی این عزیزان زلزله را بە فرصت تبدیل کردیم. آقای استاندار نیز بە صورت مستقیم با بسیاری از خیرین و بانک ها صحبت کردند که نتیجەی آن هم کمک ۲۲ میلیاردی از جانب بانک های کشور بود. و همچنین تیم آموزش و پرورش نیز بە خوبی روند بازسازی را تسریع کردند. با این وجود کاستی هایی نیز وجود دارد، اما باید واقع بین باشیم و مشکلات را به صورت شفاف بگوییم. متاسفانە دیواری کوتاە تر از دیوار آموزش و پرورش پیدا نمی شود. اگر سه دانش آموز در مدرسەای بر حسب اتفاق فوت می کنند و تمامی هجمەها را بە آموزش و پرورش وارد می کنیم، آیا در قبال کشتە شدگان تصادفات جادەای و یا دیگر حوادث این چنینی در کشور نیز همچنین واکنش نسبت بە دستگاههای مربوطه داریم؟ طبق آمارهای رسمی سال گذشتە بالغ بر ۱۶ هزار نفر در اثر سوانح رانندگی فوت کردەاند اما آیا بازخواستی صورت گرفتە است؟! وزارت خانەی آموزش و پرورش، دستگاهی عریض و طویل است کە بیشترین تعداد کارکنان وجمعیت دانش اموز را دارد، با توجە بە روند موجود اگر کمک های افراد و نهادهای خیری دیگر نباشد حتی تجهیز مدارس بە سیستم های گرمایش هفت یا هشت سال طول می کشد.
از نقش خیرین مدرسه ساز در طول یکسال گذشتە بیشتر بگویید.؟
علاوە بر بازسازی و تهیه کانکس پس از زلزله، در فصل گرما بە چند خیر اطلاع دادیم کە کانکس های مدرسە بە کولر نیاز مبرم دارند. تیمی پنج و یا ۶ نفره در کوتاە ترین مدت ۳۰۰ کولر تهیه کردند. افراد خیر بسیار زیادی وجود دارند کە دغدغەی آموزش و تربیت نسل آیندە را دارند و بدون هیچ گونە چشم داشتی برای فضاهای آموزشی هزینە می کنند. بە عنوان نمونە خدمتتان بگویم، در زلزلەی اخیر کە چند هفتە قبل رخ داد، ۱۶ مدرسەی قدیمی در سرپل ذهاب دچار ترک های جزئی شدند، ما تعهد دادیم با تمامی اکیپ هایمان مدارس را در چند روز راه اندازی و رفع مشکل کنیم. ۱۴ مدرسه در سرپل ذهاب و ۲ مدرسە در قصرشیرین را توسط کمک های حاج اکبر ابراهیمی کە یکی از بزرگترین خیرین مدرسه ساز کشور که ۶ مدرسه در استان را ساخته اند ، تعمیر کردیم. و یا با کمک های خانم خیری اهل سیستان و بلوچستان، اولین مدرسەی روستایی بازسازی شده در ثلاث باباجانی را افتتاح کردیم، همچنین بسیاری از انجمن ها و موسسات خیریەی مختلف بە خوبی در مدرسه سازی مشارکت کردند. سعی تمام مجموعه ما بر حفظ این اعتماد ارزشمند است.
بودجەهای دولتی برای بازسازی مدارس چە میزان بود؟
جدای از کمک خیرین، دو ردیف اعتباری ۲۵ میلیارد تومان از طریق منابع ملی و همچنین ۱۹ میلیارد تومان از محل مادەی ۱۲ استانی که جناب آقای استاندار لحاظ نمودند که جای تقدیر دارد، مجموع کمک های دولتی بە ادارەی نوسازی مدارس بودند.
آیا مدارس ساختە تفاوت و نوآوری ویژەای در طراحی و فضا سازی نسبت بە دیگر مدارس دارند؟
تیم فنی ادارەی نوسازی مدارس در بحث معماری اسلامی و سازه های نوین ورود کردە است و سعی بر این است کە نمای هیچ ۲ مدرسەای شبیه به هم نباشند. بە عنوان نمونە می‌توانم مدرسەی تیزهوشان ناحیه یک کرمانشاه را نام ببرم کە طراحی و ساخت آن بە طور کامل تحت نظارت و پوشش ما بود. این مدرسە دارای سالن آمفی تئاتر، سکوی موجود در راهروها و … است کە از نکات بارز این مدرسه بە شمار می آیند. از بهترین و مرغوب ترین مصالح نوین و سبک در ساخت تمامی مدارس استفادە شده است، و تا جایی کە امکان داشتە است از وزن و بار اضافی ساختمان کم کردە ایم، در روستاها سقف ها بە صورت شیب دار طراحی شدە اند و از همە مهمتر می‌توانم بگویم عرق و عشق بە کار مقدس مدرسە سازی سبب شدە است کە تمامی پروژەها با حساسیت و دقت بالایی توسط همکاران ما انجام شوند. ادارەی نوسازی مدارس استان در تحقق تعهدات خیرین همیشه رتبە های اول در کشور را داشته است. در پایان هم لازم است از همەی مسئولین مربوطه، جناب آقای استاندار و معاون عمرانی ایشان، فرمانداران مناطق، مدیران زحمت کش آموزش و پرورش و فرهنگیان ومدیران مدارس و صبر و تحمل اولیای دانش آموزان و همدلی و همبستگی ادارەی آموزش پرورش، مجموعەی خیرین استان و تمامی همکارانمان در ادارەی نوسازی مدارس استان تشکر کنم.
۸۰۶۶

خبر جدید  راهیان نور، یک حرکت فرهنگی و تشکیل جبهه متحد تمدن ساز است


منبع :: http://www.irna.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه