۱۱:۴۸:۳۵ - سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
هم‌اندیشی با سازمان‌ها و سایرارگان‌ها از اهداف بسیج رسانه است
هم‌اندیشی با سازمان‌ها و سایرارگان‌ها از اهداف بسیج رسانه است
نشست هم‌اندیشی بسیج رسانه استان کرمانشاه با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به منظور تعامل و همکاری بیشتر با بسیج رسانه استان کرمانشاه تشکیل شد.

نشست هم‌اندیشی بسیج رسانه استان کرمانشاه با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به منظور تعامل و همکاری بیشتر با بسیج رسانه استان کرمانشاه تشکیل شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه