۱۴:۱۳:۳۲ - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
ورزش زبان مشترک مردم دنیاست
ورزش زبان مشترک مردم دنیاست
امروزه نقش خبرنگاران محلی برای توسعه فرهنک و ارتقاء آن دو چندان شده است و بایستی با حساسیت بیشتری به این امر مهم پرداخته و از این فرصت نهایت استفاده برای استان رقم زنند.

امروزه نقش خبرنگاران محلی برای توسعه فرهنک و ارتقاء آن دو چندان شده است و بایستی با حساسیت بیشتری به این امر مهم پرداخته و از این فرصت نهایت استفاده برای استان رقم زنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه