۱۴:۴۰:۴۷ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
کار ورزش و جوانان فارغ از زمان و مکان و مربوط به تمام جامعه است
کار ورزش و جوانان فارغ از زمان و مکان و مربوط به تمام جامعه است
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: باید برای خدمت بیشتر به مردم و جوانان از هم سبقت بگیریم و در این راستا باید به این مهم توجه داشته باشیم که کار ورزش و جوانان فارغ از زمان و مکان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: باید برای خدمت بیشتر به مردم و جوانان از هم سبقت بگیریم و در این راستا باید به این مهم توجه داشته باشیم که کار ورزش و جوانان فارغ از زمان و مکان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه