11:21:34 - چهارشنبه 9 ژانویه 2019
کرمانشاه| آمار بیکاری مرکز آمار مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی نیست
کرمانشاه| آمار بیکاری مرکز آمار مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی نیست
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ بیکاری استان‌ها مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی نیست.

عبدالرضا مصری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه،اظهار داشت:بهدلیلشرایط اشتغال در مناطق زلزلهزده و روند ساخت و سازها و خدمات پشتیانی نرخ بیکاری در استان کرمانشاه تغییر یافته است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: اما این ساخت و سازها سبباشتغال پایدار در استان کرمانشاه نمیشود زیرا شرایط به وجود آمده از زلزله یک نوع اشتغال موقت ایجاد میکند و اگر به دنبال تغییرات اشتغال در استان هستیم باید نرخ بیکاری زمستان امسالبا زمستان سال آینده مقایسه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیاناینکه«بنده معتقدمنرخ بیکاری کرمانشاه در سال گذشته با ۲۵درصد آمار قطعی نبود و آمار ۱۸درصدی امسال نیز قطعی نیست»، افزود:آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ بیکاری استانها مبتنی بر دادههای اطلاعاتی نیست.

خبر جدید  برف ۲۵۶ راه روستایی در استان کرمانشاه را مسدود کرد

مصری با اشاره به اینکه به طور طبیعی میزان اشتغال در مناطق زلزله استان در پاییز سال گذشته نسبت به امسال به دلیل تخریبهای گسترده تا حدودی تغییر کرده است بیان کرد: به طور طبیعی عدهای از افراد در این مناطق مشغول به کار شدند و این خود میتواند بر روی آمار بیکاری تأثیر گذاشته باشد.

این نماینده با اشاره به اینکهاستان کرمانشاه درچند سال اخیر صدرنشین نرخ بیکاری در کشور بوده است، بیان کرد: آمارگیریبراساس نمونهگیری نقطهای یکروش ناقص است زیرا امکان دارد در زمان آمارگیری با بیکاران برخورد نکنیم واین آمار را نباید به کل جامعه تعمیم داد.

خبر جدید  ۳۰ درصد سوخت بخش حمل و نقل استان کرمانشاه از CNG تأمین می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکهاکنون یک بانک اطلاعاتی کامل در رابطه با اسامی بیکاران و شاغلان در هر استان نداریم، عنوان کرد: آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار خوشهای است و به این صورت در مورد اشتغال افراد سئوال میشود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بیان کرد: اشتغال و بیکاری از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود.

خبر جدید  کرمانشاه میزبان بخش ادبی نخستین جشنواره ملی مهدوی صراط است

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه طی چند سال اخیر صدرنشین نرخ بیکاری در کشور بوده است عنوانکرد: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال این استان با ۱۸٫۲ درصد بیشترین نرخ بیکاری را داشته است.

مصری با بیان اینکهامسال تسهیلات بسیاری از محل صندوق توسعه ملی به استان کرمانشاه پرداخت شده است، گفت: در مجلس نیز توانستیم بیشترین مبالغ دریافت وام را به استان کرمانشاه اختصاص دهیم امااین وامها تاکنون منجر به اشتغالزایی نشده است ولی امیدواریم مقداری در آمار بیکاری این منطقه تأثیرگذار باشد.

انتهای پیام/ ت


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه