۱۳:۰۰:۵۷ - جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷
گمرک پرویز خان اداره کل می‌شود
گمرک پرویز خان اداره کل می‌شود
۵۲ درصدی صادرات از مرزهای استان طی پنج ماهه رشد داشته و سالسامانه الکترونیکی در مرزها وصل شده است.

۵۲ درصدی صادرات از مرزهای استان طی پنج ماهه رشد داشته و سالسامانه الکترونیکی در مرزها وصل شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه